•       

Varukorg 0

 

Gruv- och mineralmuseet i Ädelfors

 

Här är någonting alldeles extra !!!

När du besöker oss så kan du, sommartid, passa på att titta in på Gruv- och Mineralmuseet i Ädelfors. Det är inrymt i det vackra gamla stenhuset som byggdes under nödåren i slutet av 1800-talet. Mer info om stenhuset hittar du längre ner på sidan.

Gruvmuseet i Ädelfors

Gruvmuseet. Här visas många verktyg, mätinstrument och gruvkartor, från forna dagars gruvbrytning. Ett komplett laboratorium från Ädelfors Guldverk visas också. Här kan man se både hur gruvarbetare och societeten levde.

Mineralmuseet
Här inne finns numera också den Bielkeska samlingen, från senare hälften av 1700-talet. Det är en av Sveriges absolut finaste samlingar med mineral från hela världen - drygt 7.000 föremål !!!

Dessa föremål, så kallade stuffer, finns i 5 magnifika mineralskåp. De vackra skåpen är - vart och ett av dem - en stor sevärdhet.

Mineralsamlingen

Bielkes mineralskåp

Varje skåp har ett stort antal lådor och i varje låda finns ett stort antal stenprover, så kallade stuffer. På hyllorna finns de märkvärdigaste proverna, så kallade "praktfulla paradstuffer".

I samlingen finns mineralprover, fossiler, ädelstenar och en hel del kuriosaföremål (som har med mineral att göra). Flera av stufferna är de vackraste som någonsin påträffats.

Hela samlingen donerades 1789 till Ädelfors. Här ska den - enligt donationen - "i ständigt förvar hållas". Hundratals av mineralstenarna och kuriosaföremålen visas i särskilda montrar, där de kan ses mera i detalj.

Bielkes skåp


Den bielkeska mineralsamlingen har sitt namn från riksrådet, överstemarskalken mm, greve Nils Adam Bielke, född 1724, död 1792. Under 1782-1789 var Nils Adam Bielke president för Bergskollegium och visade stort intresse för och omsorger om bergsbruket och den praktiska geologin - till exempel porfyrindustrin i Dalarna.

Innan Bielke blev bergskollegiipresident är det knappast troligt att han har haft tid att ägna något mera ingående studium åt mineralogi. Grunden till hans mineralsamling bör alltså ha lagts först då han kom till Bergskollegium 1782. Samlingen förelåg färdigkatalogiserad när Bielke 1789 avgick.

När greve Bielke drog sig tillbaka från presidentsysslan i Bergskollegium önskade han, under villkor att samlingen inte skulle splittras, donera den till ett Staten tillhörigt företag där den kunde antas bli till nytta och erhålla nödig vård. Hans val föll därvid på Ädelfors Guldverk dit samlingen också omedelbart torde ha flyttats från Stockholm.

År 1800 upphörde statsdriften vid Ädelfors och verket utarrenderades. Den bielkeska samlingen kunde av förklarliga skäl inte vara kvar i Ädelfors utan blev därför flyttad år 1801 till Falun och överlämnades till Stora Kopparbergs Bergslag.

I Falun har samlingen stått under vård och uppsikt av berghauptmannen så länge denna befattning existerade eller fram till år 1862. Därefter överflyttades ansvaret på chefen för Falu Kopparverk, som förvaltade samlingen till början av 1890-talet, då allt samlades under Bergslagets centralförvaltning. Hela samlingen och de magnifika skåpen flyttades i maj 2001 till gruv- och mineralmuseet i Ädelfors.

Den vackra samlingen innehåller sammanlagt omkring 7.000 stuffer fördelade på 5.350 katalognummer. 500 av dessa är orientaliska ädelstenar, ett 70 - 80-tal är prydnadsföremål och redskap. 600 nummer slipade marmorprovstycken ingår också, och för övrigt en mängd värderika och praktfulla så kallade paradstuffer, flera lådor med gediget silver och ett stort antal stuffer av gediget guld och guldförande mineraler från när och fjärran. I samlingen ingår även en för sin tid riklig mängd försteningar, fossiler, samt ett antal bergarter, metaller, slagger och andra metallurgiska produkter. En samling kuriosa av bland annat orientaliska ädelstenar ingår också i samlingen.

Mineralsamlingen

De vackra skåpen är troligen ritade av arkitekten Jean Eric Rehn, som hade goda relationer till Nils Adam Bielke bland annat i samband med nyinredningen av den bielkeska huvudvåningen i Sturefors. Själva uppbyggnaden av skåpen skänker knappast några hållpunkter, men den dekorativa stilen tyder klart på gustaviansk tid och närmast då 1770-tal. Några av skåpen är krönta med det bielkeska vapnet, andra bär Stora Kopparbergs signum.

Skåpen och det magnifika innehållet står i undervisningens tjänst, vilket också var en av förutsättningarna för donationen.

Donationen

Riksrådet Högvälborne Grefve Bielkes Donation på dess Malm- Cabinett af d 15 Maji 1789.

Som Ädelfors Guldvärk är det ädlaste Bergvärk i vårt Fädernesland, tillika det enda som för Kongl. Majts och Cronans räkning drifves och således ännu mehra specielt står under Kg. Mjts och Riksens Bergscollegii inseende änn de öfrige Bergvärken i Riket: så har jag af kiärlek för Bergsvettenskapen och till betygande af min ömma erkiensla för all den ynnest, hvarmed Svenska Bergsstaten, mig under min tienste tid omfattat, velat gifva som jag ock härmed gifver och skänker, min samling af Mineralier och Metaller, som i sin skåp är inlagd och enl derå författad Cathalogue, består af 5360 stuffer till Ädelfors Guldvärk att der ständigt och orubbad förblifva, till den uti Bergsvettenskapen studerande ungdomens tienst och undervisning, hvilka tillvinande af utförligare kiännedom, uti denne för Fosterlandet så högst angelägna och nyttiga Vettenskap, och till förkofran, i de till denne Vettenskap hörande praktiske delar, komma någon tid att uppehålla sig vid nyssnämde ställe.

Jag hyser till min hedervärda Vänn, Directeuren vid Guldvärket, Herr Bergshauptmannen Lundström det förtroende grundat på dess nit, insikter och vännskap för mig, att han i anseende till den nytta, hvaraf denna samling kan vara för vår Bergsungdom och törhanda, äfven till min åminnelse, lärer vårda sig om den samme att den icke skingras eller på något sätt förfares.

Hos höglofl Kongl. Bergs Collegium anhåller jag derföre hörsammast, det Kongl Collegium ville denne min donation emottaga och draga benägen försorg att den vid lägliget tillfälle må till Ädelfors Guldvärk varda nedsänd att sedermera där, i ständigt förvar hållas.

Till yttermehra visso hafver jag detta i vittnens närvaro och med egen hand underskrifvit och med mitt anborne signete bekräfta velat, som skedde Stockholm d. 15 maij 1789.

Nils Bielke

Såsom vittne. Såsom vittne.

Axel Fersen Charles De Geer


Stenmagasinet i Ädelfors

Stenmagasinet uppfördes i samband med ett stenröjningsprojekt under de svåra nödåren 1868 - 69. Ägaren till Ädelfors Bruk igångsatte ett stort arbete för att få åkermarken på bland annat Repperda gård stenfri. De bästa och jämnaste stenarna transporterades med oxspann till stenhuset. Övriga stenar användes till de breda och imponerande stenmurar som finns i Repperda by.

Magasinet är uppfört i tre våningar under ett skifferklätt pyramidtak. Ursprungligen användes byggnaden som spannmålsmagasin, bl.a. för utdelande av säd till fattiga. Stenmagasinet kallades ert lång tid för "Arkivet" eftersom gruvbolagens gamla arkiv var bevarat där. Under samma tid inrymde huset petroleum och dynamit för gruvdriften samt även en likbod för de som förolyckats vid gruvarbetet.

Efter nedläggningen av traktens gruvor 1919, har Stenmagasinet utnyttjats sporadiskt. Under 1930-talet arrangerade Ädelfors IF danstillställningar på tredje våningen där en scen fortfarande finns. Fram till 1960-talet var bottenvåningen utställningslokal för bröderna Granlunds småbåtstillverkning i Ädelfors.

År 1982 blev Stenmagasinet byggnadsminne vilket innebär att byggnaden är det absolut finaste exemplet på denna typ av byggnad i Sverige. En byggnadsminnesförklaring innebär även att byggnaden skyddas från förändringar i exteriören.

Stenbyggnaden, som restaurerades och blev till Gruvmuseum år 1999, har kallats Sveriges vackraste magasin.