•       

Varukorg 0

Konstiga ord och förkortningar

 

Konstiga ord och förkortningar


"Konstiga" ord och förkortningar, engelska och svenska, i alfabetisk ordning


AGT= Automatic Ground Tracking = Automatisk markbalansering. All mark innehåller mineral av olika slag. En hel del av dessa mineral ger störningar (falska signaler). För att kompensera för detta, måste en metalldetektor "markbalanseras" dvs, den måste ställas in (man måste minska dess känslighet) så att störningarna inte hörs. Om marken innehåller en stor mängd störande mineral, måste detektorns känslighet minskas kraftigt och då blir ju sökdjupet mindre och detektorn kan inte hitta så små föremål.

Markens innehåll av störande mineral är olika på olika ställen. Utefter en sträcka på bara ett par meter kan störande mineral flerdubblas eller försvinna nästan helt och hållet. För att detektorn ska kunna söka så djupt som möjligt, måste man därför stanna upp då och då för att balansera om sin metalldetektor. Detta tar tid. Detektorer med AGT behöver inte balanseras; det sköter detektorn om själv. 1000 gånger i sekunden kollar detektorn att känsligheten är på topp. Du kan ägna dig helt och hållet på att detektera.

All Metals, Alla metaller. I detta läge är diskrimineringen inte aktiv. Då hittar metalldetektorn alla sorters metaller och metallegeringar.

Audio Boost = Svaga ljud i högtalaren/hörlurarna - som normalt knappas hörs - förstärks extra mycket så att dom blir starkare och därmed lättare att höra.

Auto Tune = Detektorer med denna finess kan själv välja ut en eller flera frekvenser att arbeta på. Den väljer då en eller flera frekvenser där det inte finns några (utifrån kommande) störningar (från t ex radiostationer).

BBS = Broad Band Spectrum = flera, minst 17 olika frekvenser. Ju fler frekvenser en metalldetektor har att arbeta med, desto bättre fungerar den. Detta gäller särskilt hur djupt den kan söka och hur bra den kan diskriminera; skilja på olika föremål. Vissa frekvenser tränger långt ner i marken men är inte så bra på att hitta mycket små föremål. Andra frekvenser har motsatta egenskaper. Genom att kombinera "svaren" från avsökning av ett stort antal olika frekvenser, får man många fördelar. Detektorn då når djupt, den hittar både stora och små föremål och detektorns elektronik kan räkna ut vilken sorts metall som gömmer sej nere i marken. Diskrimineringen blir mycket effektivare och markstörningar kan elimineras på ett bättre sätt.

Bakgrundsljud: Det är en svag ton som hela tiden (knappt) ska höras. När du (knappt) hör den så kan du bättre uppfatta de allra svagaste signalerna som detektorn ger för mycket djupt - eller mycket små - föremål.

Batterier:
AA eller Penlight = Ett runt, mycket vanligt batteri, ungefär så stort som ett lillfinger. Det finns också som uppladdningsbara AA- batterier.

Litium-Jon (Li-jon) Litium-Jon batterier har mycket hög kapacitet i förhållande till vikten. Är dyrare än vanliga batterier. Li-Ion har alltid en liten påbyggd elektronikkrets som sörjer för säkerheten, hindrar överladdning/underurladdning mm. Batteriet kan laddas fullt på kortare tid, ner till 1,5-2 tim, självurladdningen är låg. Ingen minneseffekt, kräver inte någon rekonditionering.

Litium-Polymer (Li-Pol) Litium-Polymer batterier har den högsta energitätheten av de tillgängliga systemen idag. Kräver något längre uppladdningstid.

Diskrimineringslägen = Oftast fasta, inställda lägen, där detektorn inte ger signal på t ex järn eller aluminium (eller liknande metaller). Den ger då t ex bara signal på "smycken och mynt". Olika detektorer har olika, fasta lägen som fabrikanten rekommenderar. På en del detektorer kan du själv modifiera dessa lägena.

Dubbel D = Två sammansatta sökspolar.

Fabriksinställningar = Ett eller flera - av fabriken inställda och särskilt bra anpassade läge - som låter detektorn arbeta som t ex "skattsökare" eller "guldsökare" eller "myntsökare". På en del detektorer kan du själv modifiera dessa lägena.

Falska signaler, "spöksignaler" = Yttre störningar från t ex mobiltelefoner, radiostationer eller starkt mineraliserad mark som kan "lura" detektorn att ge en signal. Det är oftast lätt att skilja mellan falska och riktiga signaler. En riktig signal återkommer varje gång sökspolen sveps över en punkt. Falska signaler återkommer "aldrig" på samma ställe; de finns bara på ett ställe - en gång.

FBS = Full Band Spectrum = "Bredband". Normalt räknas här minst 20 olika frekvenser. Ju fler frekvenser en metalldetektor har att arbeta med, desto bättre fungerar den. Detta gäller särskilt hur djupt den kan söka och hur bra den kan diskriminera; att skilja på olika föremål.

Fingeravtryck = Olika metallföremål har olika magnetiska och elektriska egenskaper. När de "träffas" av en metalldetektors radiovågor, ger de olika "svar", beroende på vilken metall/metaller de är tillverkade av. De flesta detektorer kan "höra skillnad" på om föremålet är av järn eller inte. Dyrare detektorer kan med stor säkerhet "tala om" vad föremålet har för "fingeravtryck".

Grafisk display = Bildruta som inte bara kan visa siffror och staplar, utan även figurer.

Ground Control = Manuellt inställning av markbalanseringen (markavstörning). Se även AGT.

Guldnuggets = Guldklimpar.

Hörlurar: Praktiskt taget alla detektorer har en inbyggd högtalare, där du hör när detektorn hittar olika föremål. Men, med hörlurar så hör du ännu bättre. Hörlurarna skärmar bort störande ljud från omgivningen, som t ex vind och vågbrus, trafikbrus och liknande. När detektorn hittar en mycket djup liggande, eller ett mycket litet föremål, så blir ju ljudsignalen svagare. Med hörlurar så hör du dessa, svaga signaler mycket bättre.

Järndiskriminering = En detektors förmåga att ignorera och filtrera bort signaler från järn och stål.

KHz, KiloHertz = Antal tusen elektriska svängningar per sekund = frekvens.

Känslighet = Förmågan att hitta föremål. En metalldetektor med hög känslighet hittar djupt liggande föremål.

LCD display = Bildruta som visar siffror eller staplar.

Magnetiska metaller = Järn, stål och nickel är de vanligaste. Det finns fler magnetiska metaller.

Magnetit = Ett naturligt och vanligt förekommande järnhaltigt mineral som är magnetiskt.

Magnetometer = En metalldetektor som ger signal på förändringar i ett magnetfält. Den ger ingen signal på koppar, silver, guld, aluminium eller någon annan icke-magnetisk metall. Den ger bara signal på järn, stål osv.

Markstörningar = All mark innehåller mineral av olika slag. En del av dessa mineral ger störningar (falska signaler). För att kompensera för detta, måste en detektor "markbalanseras" dvs, den måste ställas in (man måste minska dess känslighet) så att störningarna inte hörs. Om marken innehåller en stor mängd störande mineral, måste detektorns känslighet minskas kraftigt och då blir ju sökdjupet mindre och detektorn kan inte hitta så små föremål. Markens innehåll av störande mineral är olika på olika ställen. Utefter en sträcka på bara ett par meter kan störande mineral flerdubblas eller försvinna nästan helt och hållet. Se också AGT.

Mineraliserade lager = Lager i marken som innehåller onormalt mycket av mineraliserad sand. För de flesta metalldetektorer uppträder mineraliserade lager som en slags dimma, som detektorn har svårt att "se" igenom. För Guldspjutet är det nästan tvärtom. Den "ser" själva "dimman" och signalerar det mineraliserade lagret som ett "lovande" lager - vilket det också är nar det gäller att leta små guldkorn.

Mineraliserad mark = Mineral i marken som minskar en detektors förmåga att "se" ner i marken. All mark är mer eller mindre mineraliserad. Vissa (dyrare) detektorer har automatiska "motmedel" som gör att den hittar föremål bra - även i mineraliserad mark. Andra detektorer har en manuell balansering för att eliminera störningarna från den mineraliserade marken. Att ställa in den manuella balanseringen är inte svårt, men om markens mineralisering ändras så måsta man balansera om detektorn. Vissa menar att en rätt inställd manuellt balanserad detektor är bättre på att hitta föremål än vad en automatiskt balanserad detektor är.

Mineraliserade stenar = Stenar (och block) som är lossbrutna från en malm (det heter egentligen en mineralisering). De har då (vanligtvis) brutits loss av inlandsisen och förts med denna en bit ifrån malmen. Dessa stenar går lätt att hitta med de detektor som har ett prospekteringsläge. Genom att följa spåret, den så kallade "blocksvansen" mot inlandsisen, så leder stenarna fram till själva malmen. Ju närmare malmen man kommer, desto tätare ligger de mineraliserade stenarna på ( och i ) marken. Väl framme vid malmen, gör metalldetektorn utslag på själva berget. Att leta malm på detta sätt kallas för mineraljakt.

Mineraljakt = Se Mineraliserade stenar

Mikroguld = Guldkorn som är mindre än 0,1 mm. Detta mått varierar på olika ställen runtom i världen.

MPS = Multi-Period Sensing. Detta betyder att detektorn omväxlande sänder ut korta och långa pulser ner i marken. Olika metallföremål i marken reagerar på olika sätt på dessa pulser och detektorn kan få säkrare "svar" att behandla. Med MPS kan man nå upp till 4 gånger så djupt ner i marken, man kan hitta mycket små föremål även i "svårt" mineraliserad mark och man behöver inte gräva efter "spöken" dvs. "falska svar".

NiMh, Nickel-Metallhydrid = Modernt, uppladdningsbart batteri. Det kan laddas upp - även om det redan är till hälften uppladdat - utan att dess "minne" försämras (som Nickel-Kadmiumbatteriernas "minne" gjorde). Kort sagt - ett mycket bra batteri !

Nuggets = Klumpar, klimpar, guldklimpar.

Pinpoint, Finsökning. Normalt, ger en metalldetektor ett (till en del diffust) svar som är "stort som ett litet moln" från ett föremål i marken. Med Pinpoint funktionen kan man minska ner "molnet" till en enda punkt som då är rakt ovanför föremålet i marken.

Portaler = Detektorer som man går, passerar igenom. Finns ofta på flygplatser.

Pulsdetektor = Metalldetektor som sänder "korta skurar" med mycket låg frekvens. Detta gör att detektorn "ser" bättre genom mineraliserad mark och i saltvatten.

Rörelsedetektor: Nästa alla detektorer är "rörelsedetektorer". Det betyder att sökspolen hela tiden måste svepas för att kunna hitta föremål. Håller du spolen stilla, eller sveper mycket sakta, så fungerar inte detektorn bra. Det är lite som att cykla. Cyklar du för sakta så fungerar det inte.

Selektiv diskriminering = Förmågan att filtrera bort signaler från ett eller flera specifika föremål.

Skattletning: Det är en lite slarvig benämning på att leta smycken, mynt och gamla reliker i marken. Vissa, gamla föremål kan vara mycket intressanta att hitta utan att de för den skull kan kallas för "skatter".

Små föremål = Häftstift eller mindre.

Spöksignaler = Se Falska signaler.

Tunneldetektor = En metalldetektor som är fast monterad. Det som ska undersökas - vanligtvis pulver och liknande - hälls igenom en öppning i detektorn. Om pulvret innehåller ett metallföremål så larmar detektorn.

Universaldetektor: Det är en detektor med många funktioner och finesser. Den kan användas till "allt".

Variabel tonhöjd = Detektorer "tutar" ju när ett föremål hittas. Med funktionen variabel tonhöjd kan man höra skillnaden mellan olika sorts metaller. "Bra" fynd ger en ljusare ton medan "skräp" ger en mörkare ton.

VLF = Very Low Frequency, eller "Väldigt Låg Frekvens". Detektorer sänder hela tiden en elektromagnetisk signal, en växelström, ner i marken. Vanligtvis har denna signal en frekvens av 3 - 50 kHz, (3 000 - 50 000 svängningar per sekund). Låga frekvenser (under 10 kHz) går djupt ner i marken men har svårt att hitta små föremål. Höga frekvenser går inte så djupt men är bättre på att hitta små föremål.